Marketingfabrikken forretningsbetingelser

Marketingfabrikken ApS – Forretningsbetingelser 

Kunden tilkendegiver ved accept af fremsendt tilbud, at have læst og accepteret disse forretningsbetingelser, der herefter udgør en integreret del af alle aftaler indgået med: 

Marketingfabrikken ApS 

CVR-nummer: 41837128 

1. Marketingfabrikkens forpligtelser 

1.1 Marketingfabrikken forpligter sig til at yde sin service, i overensstemmelse med den indgåede og accepterede aftale. 

1.2 Marketingfabrikken stiller ingen garantier for konkrete resultater, som følge af Marketingfabrikkens ydelser. 

1.3 Marketingfabrikken forpligter sig til at udfolde rimelige bestræbelser til sikring af tilgængeligheden af hostede hjemmesider. 

2. Kundens forpligtelser 

2.1 Kunden er forpligtet til rettidigt at betale det aftalte vederlag. 

2.2 Kunden er forpligtet til rettidigt at levere aftalt og nødvendigt materiale til brug for Marketingfabrikkens bistand, samt for at sikre, at sådant materiale ikke er i strid med gældende lovgivning eller krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavs- og varemærkerettigheder. 

2.3 Kunden er forpligtet til forinden offentliggørelse eller anden brug af materiale leveret af Marketingfabrikken at gennemføre nødvendig korrekturlæsning, samt at sikre at det leverede materiale, eller den påtænkte brug heraf, ikke er i strid med gældende lovgivning eller krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavs- og varemærkerettigheder.

2.4 Kunden er forpligtet til at fremsende identifikations oplysninger til brug for Marketingfabrikkens håndtering af kundeforholdet. 

3. Priser og betaling 

3.1 Alle priser oplyses eksklusive moms, og medmindre andet er aftalt, opkræves betaling forud. 3.2 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 

4. Rettigheder til materiale leveret af Marketingfabrikken 

4.1 Hvor der af Marketingfabrikken leveres materiale til kunden, bevarer Marketingfabrikken samtlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, hertil indtil det fulde vederlag er afregnet. Det gælder hvad enten materialet leveres som udkast, oplæg eller som færdigt produkt. Såfremt kunden anvender materiale leveret af Marketingfabrikken i strid med denne bestemmelse, forfalder det fulde vederlag for arbejdet til betaling straks. 

5. Ansvar og erstatning 

5.1 Marketingfabrikken garanterer ikke kunden opnåelse af et bestemt resultat. 

5.2 Marketingfabrikken er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed af hostede hjemmesider. 5.3 Marketingfabrikken er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

5.4 Marketingfabrikkens samlede erstatningsansvar for kunden kan ikke overstige det modtagne vederlag for den enkelte opgaves udførelse, over en periode på de seneste 3 måneder. Der skelnes mellem de forskellige ydelser. Skulle erstatningen eksempelvis være relateret til Google Ads, kan der ikke kræves erstatning for arbejde udført på Facebook, SEO eller E-mail, medmindre der særskilt også kræves erstatning på disse ydelser. 

5.5 Marketingfabrikken er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader hos kunden, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller forgæves omkostninger. 

5.6 Kunden er forpligtet til at skadesløsholde og løbende refundere Marketingfabrikken for ethvert tab, Marketingfabrikken måtte lide som følge af krav fra tredjemand, som er rejst på baggrund af Marketingfabrikkens levering af bistand til kunden. 

5.7 Marketingfabrikken kan benytte underleverandører ifm. udførelse af opgaver. 

5.8 Marketingfabrikken kan formidle kontakt mellem kunden og tredjepart. Marketingfabrikken kan undlade at tage part i aftalen mellem kunde og tredjepart, og kan ikke stilles til ansvar for ydelser eller mangel på samme, mellem kunde og tredjepart. 

5.9 Marketingfabrikken kan ikke stilles til ansvar for nedlukning af annonceplatforme

5.10 Marketingfabrikken er ikke ansvarlig for manglende udførelse af opgaver i tilfælde af force majeure, strejke eller lockout, herunder hvis nævnte skulle være blandt Marketingfabrikkens egne medarbejdere eller underleverandører.

6. Behandling af personoplysninger

6.1 Det er kundens ansvar at der foreligger en gyldig databehandleraftale, som omfavner de behandlingsaktiviteter, som Marketingfabrikkens måtte udføre under Serviceaftalen. Ydermere er det Kundens ansvar at de personoplysninger der forekommer behandling af, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Marketingfabrikkens indtræder som databehandler når det er Kunden som bestemmer formål og instruks med behandlingen af personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger sker i henhold til indgået databehandleraftale, som findes vedlagt til Serviceaftalen og som træder i kraft ved Kundens accept af Serviceaftalen.

7. Markedsføring 

7.1 Marketingfabrikken er berettiget til at bruge kundens navn og logo som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. 

8. Lovvalg og værneting 

8.1 Disse forretningsbetingelser, parternes samarbejde og tvister der udspringer heraf er undergivet dansk ret. 

8.2 Alle tvister mellem Kunden og Marketingfabrikken skal afgøres af Retten i Odense i første instans. 

9. Reklamation 

9.1 Skulle kunden have indsigelser overfor Marketingfabrikken ifm. samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Marketingfabrikken. Indsigelsen skal være konkret med vedlagt dokumentation. Indsigelsen skal falde senest 8 dage efter kunden er blevet bekendt med det der måtte ligge til grund for indsigelsen. 

9.2 Modtager Marketingfabrikken ikke indsigelsen inden 8 dage, betragtes ydelsen godkendt og retten til indsigelse bortfalder. 

10. Misligholdelse 

10.1 Misligholder kunden betalingsforpligtelserne, og overskrides disse mere end 30 dage, er Marketingfabrikken berettiget til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning. 

10.2 Forhindres Marketingfabrikken i at leve op til den indgåede aftale som følge af kundens forhold, vil kunden fortsat blive faktureret det aftalte beløb. 

11. Opsigelse 

11.1 Kunden kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned + 3 måneder. Opsigelsen meddeles skriftligt til Marketingfabrikken.

11.2 Marketingfabrikken kan opsige aftalen med varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen meddeles skriftligt til kunden. 

11.3 Ifm. indgåelse af aftaler på Paid Media (eksempelvis Google Ads el. Meta Ads) er der ingen binding de første 3 måneder. I denne periode kan begge parter opsige aftalen til udgang af den indeværende måned. 

11.4 Ifm. indgåelse af andre aftaler kan kunden opsige med et varsel på løbende måned + 3 måneder. Opsigelsen meddeles skriftligt til Marketingfabrikken.

11.5 Ved opsigelse inden for de første 3 måneder, skal kunden fortsat betale for evt. opsætning jf. aftalen og for håndtering den indeværende måned. 

11.6 Ved opsigelse efter udløb af de første 3 måneder, skal kunden betale Marketingfabrikken det aftalte beløb indtil opsigelsen udløb. 

12. Konkurs 

12.1 Skulle kunden komme under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, standse sin drift eller træde i tvangsopløsning eller likvidation, kan dette betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen. Marketingfabrikken kan, i dette tilfælde, frit opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.